تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۱ فوریه

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۱ فوریه
فارسی:
حکایت چراغ و درس چهاردهم تدریس شد. املاء کلاسی از درس سیزدهم برگزار شد.
تکلیف:
صفحه ی ۱۲۵ کتاب ادبیات فارسی انجام شود. (قسمت نوشتن) هفته ی آینده املاء کلاسی از درس چهاردهم خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی، تمرین شود.
ریاضی:

تدریس جدیدی انجام نشد

تکلیف:
صفحه های ۵۹، ۶۰ و ۶۱ کتاب درسی مطالعه و حل شوند. هفته ی آینده به رفع اشکال پرداخته خواهد شد.
علوم:
فصل ۹، به صورت دوره پرسش شد. خوشبختانه دانش آموزان آمادگی شروع ترم بعدی را داشتند و فصل ۱۰، گرما تدریس شد.
تکلیف:
فصل جدید مطالعه شود. هفته ی آینده پرسش کلاسی از فصل ۱۰ خواهد بود.
اجتماعی:
درس ۱۴ منابع آب و خاک تدریس شد. متأسفانه دانش آموزان فراموش کرده بودند که دفترچه ی دوخت برای کلاس کار و فن آوری را همراه داشته باشند. در تکالیف هفتگی هفته ی قبل نیز این مورد یاد آوری شده بود. خواهشمندیم دقت فرمایید که دفترچه کلاس کار و فن آوری را همراه داشته باشید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم