تکلیف هفتگی پایه هفتم ۲۱ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۲۱ ژانویه
فارسی:
آزمون املاء ، انشاء و نگارش برگزار شدند. صفحه ی ۹۵ کتاب ادبیات فارسی انجام شود.
ریاضی:
جمع و تفریق عبارت های جبری تدریس شد.
صفحه ی ۳۳ کتاب حل شود
علوم:
فصل ۹ منابع انرژی از جلسه ی قبل پرسش و تمرین شد.
بقیه منابع انرژی تدریس شد. (منابع تجدید پذیر) هفته ی آینده فصل ۹ پرسش خواهد شد.
اجتماعی:
درس ۱۱ و ۱۲ از بخش جغرافیا تدریس شد.
دانش آموزان هفته ی آینده امتحان جغرافیا ترم اوّل خواهند داشت.
امتحان از درس ۱ تا آخر درس ۱۲ خواهد بود حتماً نقشه ی ایران
به همراه نوع آب و هوا و ارتفاعات در امتحان سوال خواهد شد.

سلامت ، شاد و پیروز باشید.