تکلیف درس هنر

مرحله اول:

سه عدد طراحی واقعی از اشیا پیرامون.

مرحله دوم:

تبدیل سه طرح واقعی به سه عدد طرح خیالی که بر گرفته از قدرت تخیل دانش آموز است