فارسی

20 points
Due May 21
امتحان ترم 2 دیکته و  انشا +
یکی از دروس 1- چرا زبان فارسی را دوست دارم
2-ادم اهنی و شاپرک
3- ما می توانیم
4-و یا پیر دانا را خوانده و ضبط کرده و به  گروه تلگرام بفرستید
توجه توجه: لطفا کتاب های عربی خود را همراه داشته باشید.