انشا

10 points
Due Feb 26
در باره یکی از موضوعات 1- کفش 2- ناخن 3- درد دندان  انشایی بنویسید که دارای مقدمه + بدنه (3 قسمت) +نتیحه گیری