تکالیف هفته ی پنجم ۲۳ اکتبر

با سلام تکالیف ۲۳ اکتبر خدمت شما والدین گرامی ارائه می شود:

فارسی و نگارش: 

♦ لطفاً روخوانی درس سوم خرس کوچولو همراه با فایل صوتی تمرین شود.

♦از روی کلمات مهم درس یک بار نوشته و با ۵ کلمه جمله نوشته شود.

از کتاب نگارش درس سوم تا پایان صفحه ۲۷ کامل شود(تمرین ۱از صفحه ی ۲۶ وتمرین ۱و۴ از صفحه ی ۲۷ باقی مانده)

هفته ی آینده از درس ۲و۳ دیکته خواهیم داشت.

ریاضی:

تا پایان صفحه ۲۹ تدریس شد.

♦لطفا صفحه ۳۰ و ۲۹ و۲۸ کامل شود .همچنین کاربرگ ریاضی تمرین جمع و تفریق به روش فرآیندی انجام شود.

علوم:

♦لطفا برای هفته آینده فصل سوم سوالات و خلاصه مرور شود، پرسیده می شود. همچنین یک نقاشی از شب و روز و جایگاه خورشید نسبت به زمین در شب و روز کشیده شود .

هدیه های آسمانی:

درس سوم خاطره ی ماه تدریس شد و سوالات پاسخ داده شد.

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.