تکالیف هفته ی چهارم ۱۶ اکتبر

تکالیف شنبه ۱۶ اکتبر جلسه ی چهارم

فارسی

تکالیف خوانداری

♦لطفاً روخوانی قسمت (بخوان وبیاندیش) چغندر پر برکت صفحه ی ۱۳کتاب فارسی  تمرین شود .فایل صوتی آن به منظور تمرین فرستاده می شود .

♦لطفا شعر ستاره (صفحه ی ۲۲ فارسی) برای هفته ی آینده حفظ شود.

تکالیف نوشتاری

♦لطفاً ازکلمات درس یک و دو به صورت جداگانه دیکته گفته شود.

از کتاب نگارش تمرین های درس ۲ صفحه ی۲۱،۲۰و ۲۲( به غیر از تمرین ۱ صفحات) در کلاس انجام شد.

♦لطفا تمرین ۱ صفحه های ۲۰ تا ۲۳ وتمرین ۴ صفحه ی ۲۱  در منزل نوشته شود. 

ریاضی

مبحث جمع های دوقلو و تقریب به ده ،تا پایان صفحه ی ۲۵تدریس شد .

♦لطفا تا پایان صفحه ی ۲۵ کتاب تمرین های باقیمانده کامل شود. 

♦لطفا کاربرگ مربوط به جمع های دوقلو انجام شود .

 علوم

لطفاً یک نقاشی در رابطه با روز و شب کشیده شود و در آن مکان خورشید و همچنین روز و شب روی کره زمین نشان داده  شود سپس بچه ها در کلاس از روی طرح خود شب و روز را توضیح دهند .

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .