تکالیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ می

فارسی :

داستان “بلبل و مورچه” صفحه ۱۱۱ برای دانش آموزان در کلاس خوانده شد و سپس بخوان و بیندیش “روباه و خروس” به عنوان ساعت قصه خوانده شد. املای ترکیبی از دو درس آخر گفته شد.

تکلیف:

دانش آموزان داستان روباه و خروس را در چند خط بصورت خلاصه بنویسند.

 

نگارش :

تمرین خوشنویسی صفحه ۱۰۳ در کتاب کامل شد . دانش آموزانی که نامه ی صفحه ۱۰۳ را در منزل نوشته بودند آن را به نوبت در کلاس خواندند و بقیه هم آن را در کلاس انجام دادند.

تکلیف:

دانش آموزان با هر یک از کلمات :صبر – دریای آبی – دانشمند کوچک – دلپذیر – جیک جیک جمله سازی کنند.

 

ریاضی :

ادامه مبحث نمودار صفحات ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ از کتاب کامل شد.

تکلیف :

صفحه های ۱۴۲ و ۱۴۲ از کتاب ریاضی در منزل انجام شود.

 

پ.ن : دانش آموزان یک کارت پستال به عنوان هدیه روز مادر برای مادران مهربان خود درست کردند.

 

شاد و موفق باشید

مریم مرادی