تکالیف هفتگی دوم دبستان ۳۰ مارچ

فارسی :
درس شانزدهم “پرواز قطره” تدریس شد و سپس با دانش آموزان روان خوانی آن تمرین شد. کلمات مهم درس مشخص شدند و سپس املای آنها در دفتر و هم بصورت جمله سازی شفاهی کار شدند.
املا از درس قبل “نوروز” گفته شد.
تکلیف:
-املای منزل از درس پرواز قطره گفته شود .
-روان خوانی این درس بصورت فایل صوتی برایم ارسال شود.

نگارش :
صفحات ۹۳ و بخشی از ۹۴ در کلاس تکمیل شدند ، سپس املای تشخیصی پای تخته، بصورت تیم های دو نفر انجام شد.
تکلیف:
با کلمات (مهم – خورشید – مزرعه – زمین – ارزشمند – دانه – روز خوب ) دانش آموزان یه داستان کوتاه ۴ خطی بنویسند.

ریاضی :
سوال ۲ صفحه ۱۰۷ برای تمرین جمع و تفریق سه رقمی انجام شد .فصل هفتم “کسر و احتمال” را شروع کردیم و مفاهیم پایه کسر تدریس شد. سپس صفحه های ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ کامل شدند .

شاد و پیروز باشید
مرادی