تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۳ مارچ

فارسی :
صفحه ۹۷ و بخوان و بیندیش “عمو نوروز” صفحات ۹۹ و ۱۰۰ تدریس شدند .
تکلیف :
– “پیدا کن و بگو” صفحه ۹۸ در کتاب انجام شود.
– املای خانه از درس پانزدهم “نوروز” گفته شود.

نگارش :
صفحات ۸۹ و ۹۱ از کتاب کامل شدند .
تکلیف :
با کلمات : درستکار، همکار ، بیکار ،شاهکار در دفتر جمله سازی کنید.

ریاضی :
صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ تدریس و در کتاب تکمیل شدند.
تکلیف :
۵ تفریق زیر را سه رقمی در دفتر بنویسید و از دانش آموزان بخواهید آنها را حل کنند.
۴۰۷-۳۲۹=
۶۰۰-۳۵۵=
۷۸۰-۶۷۰=
۹۸۴-۳۹۵=
۵۶۷-۳۷۷=

 

شاد و پیروز باشید

مریم مرادی