تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲ مارچ

فارسی :

” بیاموز و بگو” و “حالا تو بگو” صفحه ۸۹  ، شعر صفحه ۹۱ تدریس شدند . شعری که برای سرود نوروزی دانش آموزان است در کلاس تمرین شد.

املای تشخیصی روی تابلو بصورت تیمی در کلاس انجام شد .

تکلیف:

از دانش آموزان بخواهید در مورد عید نوروز و سفره هفت سین ۴ خط در دفتر بنویسند( اگر دانش آموزی اطلاعات ندارد ابتدا برایش کمی توضیح دهید)

 

نگارش :

صفحه ۸۳ و ۸۶ از کتاب نگارش تکمیل شد و به عنوان زنگ قصه انیمیشن پهلوانان برای دانش آموزان پخش شد؛

تکلیف: والدین یک متن۶ خطی از دو درس “ایران زیبا” و “پرچم ” با خط خوانا بنویسید که در آن حداقل  ۷ غلط نگارشی در آن باشد و از دانش آموزتان بخواهید آن را برای شما تصحیح کند و نمره دهد.

 

ریاضی :

صفحات ۹۶ و ۹۷ از کتاب تدریس و سپس تکمیل شدند ؛ ارزش مکانی اعداد سه رقمی تدریس شد اما هنوز جمع در جدول ارزش مکانی آموزش داده نشده. صفحه ۱۰۱ در کتاب انجام شد.

تکلیف:

۳ مسئله (مانند صفحه ۹۷ و ۹۸) برای جمع و تفریق های سه رقمی در دفتر بنویسید و از دانش آموز بخواهید آن را حل کند.

 

علوم :

چرخه رشد قورباغه در کلاس تدریس و سپس فیلم آن برای دانش آموزان پخش شد .

 

شاد و پیروز باشید

مریم مرادی