تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۴ فوریه

فارسی:

درس چهاردهم “پرچم” تدریس شد و سپس بصورت دسته جمعی روان خوانی آن تمرین شد؛ “واژه سازی” صفحه ۸۹ تدریس شد . املای کلاسی از درس “ایران زیبا” گفته شد .

تکلیف:

– روان خوانی درس چهاردهم “پرچم” برایم فرستاده شود.

– با کلمات (میهن ، خانه ی ما،کودکان ، سرسبز ، آزمایشگاه) در دفتر جمله سازی شود.

– املای منزل از درس “پرچم”  گفته شود.

 

نگارش:

صفحه ۸۲ و بخشی از صفحه ۸۳ کامل شدند ؛

تکلیف:

سوال های ۲و ۳و ۴ از هر دو صفحه ۸۴ و ۸۵ را در کتاب کامل کنید.

 

ریاضی:

بقیه مبحث اندازه‌گیری با خط کش و سانتی متر  صفحه ۸۷ انجام شد سپس فصل ششم “جمع و تفریق اعداد سه رقمی” تدریس شد و همه ی دانش آموزان برای تمرین بیشتر پای تخته آمدند . صفحات ۹۲و ۹۳و ۹۴ و ۹۵ در کتاب انجام داده شدند .

تکلیف:

صفحات ۹۸ و ۹۹ در کتاب انجام شوند.

 

علوم:

درس ۱۰ “درون آشیانه” تدریس و فیلم آموزشی آن در کلاس برای دانش آموزان پخش شد.

 

*** دانش آموزانی که دانه سبز کرده اند یا کاشته اند یا آن را به کلاس بیاورند یا عکس آن نهایتا تا آخر هفته به همراه تکالیف برایم بفرستند.( به عنوان کار عملی درس علوم)

 

***دیروز خانم ایروانی از من خواستند که برای جشن نوروز همه بچه ها کلاس ما یک سرود را با هم تمرین کنند و بخوانند، این شعر در گروه کلاس می گذارم لطفا در منزل دانش آموزان تمرین کنند .

 

شاد و موفق باشید

مریم مرادی