تکالیف هفتگی دوم دبستان ۱۰ فوریه

فارسی:

بازی املای تشخیصی از درس “فردوسی ” بصورت تیمی گرفته شد و انیمیشن یکی از داستان های شاهنامه برای دانش آموزان پخش شد .

یکی دانش آموزان داستانی از شاهنامه را که آماده کرده بود برای همه در کلاس تعریف کرد.

زمانها ، در صفحه ۷۵ مجددا مرور شد . برای زنگ قصه، داستان “یک کلاغ، چهل کلاغ” صفحات ۷۶ و ۷۷ گفته شد .

تکلیف:

– “پیدا کن و بگو” و “فکر کن و بگو” صفحه ۷۵ در کتاب انجام شود .

– املای درس دوازدهم “فردوسی” در منزل گفته شود .

– روان خوانی درس دوازدهم برایم بصورت فایل صوتی فرستاده شود .

 

نگارش:

صفحات ۷۳ و ۷۴ و خوشنویسی صفحه ۷۵ در کلاس انجام شد.

کلمات مهم درس “فردوسی” در کلاس رو نویسی و سپس جمله سازی آنها بصورت شفاهی و داوطلبانه در کلاس کار شد.

تکلیف:

– جدول صفحه ۷۵ در منزل تکمیل شود .

– با ۵ کلمه از کلمات کلیدی درس دوازدهم “فردوسی” جمله سازی شود .

 

ریاضی:

مبحث صفحه ۸۰ “حل مسئله” ابتدا در کلاس تدریس و سپس در کتاب انجام شد. صفحات ۸۱ و ۸۳ مبحث “سانتی متر” و “چگونگی استفاده از خط کش” تدریس و سپس کتاب تکمیل شد .

تکلیف:

– “خلاق باش” صفحه ۸۲ در کتاب انجام شود .

– جدول صفحه ۸۴ تکمیل شود.

 

علوم:

درس نهم “سرگذشت دانه ” تدریس و دانش آموزان با انواع دانه و نحوه رویش دانه و تکثیر آن آشنا شدند.

 

مریم مرادی

موفق و شاد باشید