تکالیف هفتگی دوم دبستان ۳ فوریه

فارسی:

شعر حفظی صفحه ۶۷ و حکایت صفحه ۶۸ به عنوان زنگ قصه خوانده شدند . بازی انتهای صفحه ۷۱ با حروف متفاوتی در کلاس بازی شد .

درس دوازدهم “فردوسی” تدریس و روان خوانی آن تمرین شد سپس کلمات مهم آن مشخص شدند.

واژه سازی صفحه ۷۴ تدریس شد. املای تشخیصی بصورت تخته ای انجام شد.

تکلیف:

– شعر حفظی صفحه ۶۸ حفظ شود.

– جدول صفحه ۷۱ تکمیل شود.

– “حالا تو بگو” صفحه ۷۴ در کتاب تکمیل شود .

 

نگارش:

صفحه ۶۹ در کلاس تکمیل شد. دیکته کلاسی از درس “هنرمند” گفته شد .

تکلیف:

صفحات ۷۱ و ۷۲ به جز سوال ۱ هر صفحه، در منزل انجام شود .

 

ریاضی:

فصل پنجم ریاضی ” اندازه گیری ” صفحات ۷۶ و ۷۸ و۷۹ تدریس شدند .

تکلیف:

در دفتر پنج جمع و پنج تفریق برای اعداد سه رقمی نوشته و حل شود .

 

مریم مرادی

موفق و پیروز باشید