تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۷ ژانویه

فارسی :

درس دهم “هنرمند” تدریس و روان خوانی آن در کلاس تمرین شد.کلمات مهم آن مشخص و در دفتر کار شدند.

صفحه ۶۷ ، زمان ها تدریس شد . املای بصورت کار متفاوت گروهی از دانش گرفته شد .

تکلیف:

“حالا تو بگو ” و “پیدا کن و بگو” صفحه ۶۷ در کتاب فارسی تکمیل شود .

شعر حفظی کتاب فارسی حفظ شود .

املا از درس هنرمند در منزل گفته شود .

 

نگارش:

صفحات ۶۵ و ۶۶ از کتاب نگارش تکمیل شدند .

تکلیف:

صفحات ۶۷ و ۶۸ به جز سوال ۱ از کتاب نگارش تکمیل شوند.

 

ریاضی:

مجددا روی جمع و تفریق سه رقمی هم در دفتر و هم بصورت انفرادی پای تخته کار شد .

تکلیف:

کاربرگ جدیدی که در پوشه سیاه گذاشته شد برای هفته آینده تکمیل و به کلاس آورده شود.

 

شاد و موفق باشید

مریم مرادی