تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۰ ژانویه

فارسی :

کلمات مهم درس هشتم در دفتر تمرین شد و املای درس نهم بصورت املای تشخیصی روی تابلو گرفته شد.

جمله سازی تمام کلمات مهم درس نهم با دانش آموزان کار شد .

تکلیف :

در دفتر با کلمات : ( گل خانه ، محبّت ، پسر عمو ، دارو ، گوشه ای) جمله سازی شود .

 

نگارش :

صفحه ۶۳ در کلاس انجام شد .

تکلیف :

سوال ۴ صفحات ۶۵ و ۶۶ در منزل نوشته شود.

 

ریاضی :

صفحات ۶۷ و ۶۸ مبحث ” آمادگی برای جمع و تفریق ” تدریس و سپس با دانش آموزان تکمیل شد. مسئله های ۱و ۲ و۳ از صفحه ۶۹ انجام شدند .

تکلیف:

صفحات ۷۰ و ۷۱ در منزل انجام شود .

 

شاد و پیروز باشید

مریم مرادی