تکالیف هفتگی دوم دبستان ۱۳ ژانویه

فارسی :

شعر “مثل یک رنگین کمان” و حکایت “همکاری” در کلاس تدریس شدند (نیاز به حفظ کردن شعر نیست) . درس نهم “زیارت” به همراه صفحات ۵۸ و ۵۹ تدریس شدند ، برای زنگ قصه داستان “کی بود؟کی بود؟” در کلاس خوانده شد.

تکلیف :

– بخش های ” پیدا کن و بگو ” و “کتاب خوانی ” از صفحه  ۵۹ در کتاب انجام شود .

– ۴ یا ۵ خط از روان خوانی درس نهم “زیارت” بصورت فایل صوتی برایم فرستاده شود .

 

نگارش :

صفحات ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ در کلاس تکمیل شدند .

تکلیف :

– سوال ۴ صفحه ۶۱ و کل صفحه ۶۲ در منزل انجام شود .

– جمله های “من بازی می کنم” و “من غذا خوردم” مانند صفحه ۵۹ کتاب فارسی صرف  در دفتر نوشته شود .

 

ریاضی :

صفحات ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ در کلاس تدریس و تکمیل شدند .

تکلیف:

– صفحه ۶۶ در منزل انجام شود.

– از عدد ۴۰ تا ۶۰ در دفتر نوشته شود و از عدد ۲۰۰ تا ۳۰۰ بصورت شفاهی با دانش آموزان تمرین شود .

 

علوم :

درس هفتم ” اگر تمام شود … ” تدریس و در مورد این درس بحث و گفتگو با دانش آموزان شد .

 

شاد و پیروز باشید

مریم مرادی