تکالیف هفتگی دوم دبستان ۶ ژانویه

فارسی :

بخوان و بیاندیش “مورچه اشک ریزان ، چرا اشک ریزان” صفحات ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ تدریس شد ، سپس درس هشتم “از همه مهربان تر” صفحه ۵۰ و صفحات ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ تدریس و با دانش آموزان کار شد .

تکلیف :

– ” پیدا کن و بگو ” صفحه  ۵۳ را در کتاب انجام دهید .

– ۴ یا ۵ خط از روان خوانی درس هشتم بصورت فایل صوتی برایم فرستاده شود .

 

نگارش :

صفحات ۵۲ و ۵۴ و ۵۶ در کلاس انجام شدند .

تکلیف :

صفحات ۵۵ و ۵۷ در منزل انجام شود .

 

ریاضی :

ادامه مبحث اعداد سه رقمی صفحات ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ در کلاس تدریس و تکمیل شدند .

تکلیف:

– صفحه ۶۲ فقط قسمت ” الگویابی کن ” در منزل انجام شود.

– ۵ عدد سه رقمی در دفتر دانش آموز بنویسید و سپس از او بخواهید به حروف آن را بنویسد و برایشان جدول بکشد و ۵ عدد را به حروف بنویسید و از او بخواهید به عدد آن را بنویسد.

 

شاد و پیروز باشید

مریم مرادی