تکالیف هفتگی دوم دبستان ۱۶ دسامبر

فارسی :

درس هفتم “دوستان ما ” به همراه صفحات ۴۴ و ۴۵ تدریس شدند.

تکلیف :

۱- صفحه ۴۵ قسمت “پیدا کن و بگو” در منزل انجام شود .

۲- دانش آموزان حداقل ۵ خط در مورد شب یلدا یا کارهایی که ما به مناسبت یلدا در مدرسه انجام دادیم در دفتر بنویسند.

۳- دیکته منزل از درس دوستان ما گفته شود.

 

نگارش:

صفحات ۴۷ و ۴۸ و ۵۰ در کلاس انجام شدند.

تکلیف :

صفحه ۴۹ به جز سوال ۱ و صفحه ۵۱ در منزل انجام شود.

 

ریاضی :

صفحات ۵۰ و ۵۱ (ادامه تقارن) در کلاس کار شد و درس جدید “اعداد سه رقمی” صفحات ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ تدریس و سپس تکمیل شدند .

تکلیف:

۱۰ عدد دو رقمی به عدد در دفتر دانش آموز بنویسید سپس او آنها را به حروف بنویسد و جدول برایشان بکشد . (یادآوری از سال اول)

 

شاد و پیروز باشید

مریم مرادی