تکالیف هفتگی دوم ابتدایی ۹ دسامبر

فارسی:
صفحات ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ تدریس شدند و کلمات هم معنی و مخالف درس با دانش آموزان کار شد. دیکته نیمه اول درس “کوشا و نوشا” در کلاس گفته شد.
تکلیف:
با هر یک از کلمات “راه – روز – بزرگ – مزه ” دو کلمه جدید دیگر بسازید و سپس با آنها جمله سازی کنید.
رو خوانی درس کوشا و نوشا بصورت فایل صوتی برایم ارسال شود.

نگارش:
صفحات ۴۳-۴۴ و ۴۶ در کلاس انجام شدند .
تکلیف :
صفحه ۴۵ (به جز سوال ۱) در منزل کامل شود.
دیکته منزل از نیمه دوم درس کوشا و نوشا گفته شود.

ریاضی:
درس تقارن(صفحات ۴۶-۴۷ و سوال ۱ صفحه ۴۸) با استفاده از کاغذ رنگی و بصورت کار گروهی در کلاس تدریس شد.
بوسیله ماکت ساعت ، خواندن ساعت مجددا با دانش آموزان کار شد.
تکلیف:
سوال ۲ و ۳ صفحه ۴۸ در منزل کامل شود .

علوم :
درس “پیام رمز را پیدا کن ۲ ” بوسیله آزمایش تدریس شد (مفهوم نور و سایه و چشمه نور)

 

شاد و پیروز باشید

مریم مرادی