تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲ دسامبر

فارسی:

شعر حفظی “احوال پرسی” روخوانی و تمرین شد. در ششم “کوشا و نوشا” تدریس و کلمات مهم آن مشخص شدند. سپس در دفتر کلمات مهم نیمه اول این درس تمرین شدند‌. دیکته درس چوپان درست کار بصورت املای رنگی گفته شد.

تکلیف:

از نیمه اول درس دیکته منزل گفته شود و از غلطهای املای قبل سه بار رونویسی شود.

شعر حفظی برای جلسه بعد حفظ شود.

 

نگارش:

صفحات ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ در کلاس انجام شدند.

تکلیف:

صفحه ۴۱ و سوال ۲ -۳-۴ صفحه ۴۲ در منزل انجام شود.

 

ریاضی:

صفحات ۴۱ و ۴۳ و ۴۴ در کلاس تدریس و سپس تکمیل شدند .

تکلیف:

صفحه ۴۵ و “کامل کن” صفحه ۴۰ در منزل انجام شود.

 

علوم:

ادامه درس پنجم “پیام رمز را پیدا کن ۱ ” با انجام آزمایش تولید صدا و فرق انواع صدا تدریس شد و سوالات این بخش با دانش آموزان کار شد .

 

*برای جلسه آینده یک کاغذ رنگی یا مقوای آچار هر دانش آموز همراه خودش بیاورد.

موفق و پیروز باشید

مریم مرادی