تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۵ نوامبر

فارسی:
املای درس مدرسه خرگوش ها گفته شد ، کتاب خوانی صفحه ۲۰ در کلاس بصورت داوطلبانه اجرا شد و برای دانش آموزان بسیار مفید و لذت بخش بود.درس پنجم “چوپان درست کار” و صفحه ۳۳ تدریس شد و روان خوانی آن با دانش آموزان تمرین و سپس کلمات مهم آن مشخص شد.
کلمات مخالف و هم معنی این درس تمرین شد .
تکلیف:
صفحه ۳۴ در منزل کامل شود و در دفتر دو ضرب المثل ساده نوشته شود که دانش آموزان معنی آنها را می دانند.

نگارش:
صفحات ۳۴ و ۳۵ و ۳۷ انجام شدند و خوشنویسی صفحه ۳۵ تدیس شد.
تکلیف:
فقط سوال ۴ صفحات ۳۴ و۳۷و۳۸ انجام شود و بجای سوال ۱ این صفحات دیکته خانه از همه کلمات مهم درس چوپان درست کار گفته شود.

ریاضی:
از فصل سوم “اشکال هندسی” صفحات ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ تدریس و تکمیل شدند.

تکلیف:
سوال ۴و ۵ (الف و ب) صفحه ۳۵ از کتاب انجام شوند و در دفتر دانش آموزان ۲ مسئله مانند سوال ۵ بنویسید و از او بخواهید آن را حل کند.( به روش جمع یا تفریق فرآیندی)

 

سلامت و شاد باشید

مریم مرادی