تکالیف کلاس دوم ابتدایی ۱۸ نوامبر

فارسى:شعر حفظى صفحه٢٣(ستاره) از دانش آموزان سوال شد.

كلمات مهم درس مدرسه خرگوش ها در دفتر تمرين شد و صفحات ٢٦ و ٢٧ و بخوان و بيانديش(تميز باش و عزيز باش) تدريس شدند.

تكاليف :

١-املاى منزل از درس مدرسه خرگوش ها گفته و تصحیح شود .

٢-از هر صفحه اين درس به دلخواه دو خط توسط دانش آموز روخوانى شود(مجموعا ٦-٧ خط) و فایل صوتی برایم ارسال شود.

 

نگارش:

سوال٣ صفحه ٣١ در كلاس انجام شد و صفحات ٣٢ و ٣٣ تكميل شدند .

تكليف:

صفحه ٣٣ در منزل انجام شود.

 

رياضى:

صفحه ٣٢ و٣٣ در كلاس كامل شد (ادامه جمع و تفريق فرآيندى) و همچنین ده مورد مشابه ديگر در دفتر تمرين شد.

تكليف:

كامل كن صفحه ٣٢  و تمرين ١ صفحه ٣٤ (چون فضای کافی در کتاب برای این سوال وجود ندارد آن را در دفتر بنویسید) در منزل كامل شود.

(لطفا جمع و تفريق فرآيندى در منزل تمرين شود چون هفته بعد يك تست فقط از اين مبحث گرفته مى شود.)

 

*پوشه سياه تکمیل شده براى تصحيح هفته آینده  به كلاس آورده شود.

همه تكاليف بالا به جز پوشه سياه تا قبل از روز جمعه در پيوى فرستاده شود.

سلامت و پیروز باشید

مریم مرادی