تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۸ نوامبر

 

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۸نوامبر
فارسی:

پلی کپی درس چهارم وکتاب نگارش درکلاس بررسی وبه سوالات پاسخ داده ودیکته گفته وتصحیح شد لطفا دفاتر املا امضاشده وبرای گرفتن نتیجه ی بهتر حتماحتما ازغلط دیکته ها ۳مرتبه نوشته ویک جمله بسازید .
*تکلیف:

بادیدن انیمیشن هفت خان رستم وسپس گوش دادن به روانخوانی درس پنجم ،روانخوانی این درس تمرین شده ومعنی لغات خواسته شده رادرکتاب بامدادبنویسید.
ریاضی:

تقسیم کسرهاومحاسبات کسر باتوضیح وحل تمرینات کتاب دوره ورفع اشکال شده وبخش ۲کامل تدریس شد.
*تکلیف:

لطفا صفحات ۴۰و۴۱و۴۲رادرکتاب بامداد حل بفرمایید.
علوم:

درس چهارم کامل تدریس شدوبه سوالات کتاب پاسخ داده شد.
*تکلیف:

درس چهارم روز شنبه ۲۵نوامبر امتحان گرفته میشود.
مطالعات :

آزمون دروس ۱و۲و۳و۴گرفته شد.

عزیزان هفته ی آینده کتابهای فارسی ونگارش وریاضی وعلوم را به همراه داشته باشند.

پیروزوشادوسلامت باشید.
باسپاس فراوان«لیدامحمدزاده»