تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ نوامبر

 

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ نوامبر
فارسی:
صفحات ۲۱ ” حکایت ” و ۲۲ ” شعر حفظی” و درس چهارم ” مدرسه خرگوش ها” تدریس شد.
کلمات مهم درس مشخص شد.
تکلیف:
شعر حفظی لطفاً حفظ شود. کتاب خوانی صفحه ی ۲۰ انجام شود و خلاصه کتاب در ۳ تا ۴ خط در دفتر نوشته شود.
نگارش:
صفحات ۲۸ و ۲۹ کامل شدند و خوشنویسی صفحه ۳۰ تدریس شد.
تکلیف:
سوال ۱ صفحه ی ۲۹، سوال ۲ صفحه ۳۰ و سوال های ۱ و ۴ صفحه ی ۳۱ در منزل انجام شوند
ریاضی:
جمع و تفریق دو رقمی تدریس شد. (جمع و تفریق فرآیندی) و صفحه های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ کتاب انجام شد.
تکلیف:
الگوسازی صفحه ی ۲۷ و ۳۲ در منزل کامل شود
علوم:
درس پنجم علوم ” پیام رمز را پیدا کن ۱ ” بصورت فیلم آموزشی در کلاس پخش و تدریس شد.
تکلیف:
لطفاً پرسش های مربوط به درس جدید در پوشه ی زرد در منزل کار شود.

سلامت، شاد و پیروز باشید.
مریم مرادی