تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ نوامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ نوامبر
فارسی:
روان خوانی درس خرس کوچولی از همه دانش آموزان سوال شد. املای کلاسی از درس خرس کوچولو برگزار شد. املای کلمات سخت درس در دفتر کار شد. واژه سازی صفحه ی ۱۹ تدریس شد.
تکلیف:
با کلمات ( بی رنگ، بی سواد، بی اهمیّت ) در دفتر جمله سازی کنید. صفحه ی ۱۹ قسمت ” حالا تو بگو” کامل شود.
کلمات (تمیز، گرسنه، صبح، سالم، بهتر، خوب، بزرگ ) را در دفتر مشق بنویسید و مخالف هر کدام را مقابلش بنویسید.
نگارش:
صفحات ۲۶ و ۲۷ در کلاس تکمیل شدند،
تکلیف:
سوال های ۱ و ۲ از صفحه های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ در منزل انجام شوند.
ریاضی:
صفحات ۲۴ و ۲۶ ” جمع و تفریق ستونی” تدریس و سپس تمرین شدند.
تکلیف:
صفحه ی ۲۵ در منزل تکمیل شود.
علوم:
ادامه ی درس چهارم، ” زندگی ما و گردش زمین ۲ ” تدریس شد. اندازه گیری دما بوسیله ی دماسنج توضیح داده شد. دانش آموزان با مدل دماسنج و دماسنج واقعی در کلاس کار و تمرین کردند.
تکلیف:
سوال و جواب از هفت فصل اول کتاب بصورت جزوه در پوشه ی زرد رنگ به دانش آموزان تحویل داده شد. لطفاً سوالات هر درس را پس از تدریس در کلاس با فرزندتان مطالعه و تمرین بفرمایید.

شاد، سلامت و پیروز باشید.
مریم مرادی