تکلیف هفتگی دوم دبستان ۲۸ اکتبر

 

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۲۸ اکتبر
فارسی:
درس ” خرس کوچولو” تدریس شد و روانخوانی آن به همراه دانش آموزان انجام شد.
کلمات مهم درس مشخص و رونویسی و تمرین شد. املای کلاسی از درس دوم برگزار شد.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس ” خرس کوچولو” تمرین شود. تصحیح غلط های املایی، سه مرتبه
نوشته شود. یک املاء از نیمه ی درس ” خرس کوچولو” در منزل گفته شود.
نگارش:
از صفحات ۲۲، ۲۳ و ۲۴ کتاب نگارش، تمرین های باقیمانده از درس “مسجد محله ی ما”
انجام و کامل شد. املای کلمات مهم درس قبل و متضاد و مترادف آنها تمرین شد.
تکلیف:
سوال های ۱ و ۴ از صفحه های ۲۲ و ۲۳ در منزل انجام شود.
جدول صفحه ی ۲۴ در کتاب انجام شود.
ریاضی:
فصل دوم ریاضی، “شمارش ده تایی” تدریس شد. جمع و تفریق ده تایی با شکل و محور تدریس و تمرین شد.
تکلیف:
دو صفحه ۲۲ و ۲۳ در منزل انجام شود. (تقریب صفحه ی ۲۲ در کلاس تدریس شده است)

شاد، سلامت و پیروز باشید
مریم مرادی