تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۴ اکتبر

 

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۴ اکتبر
فارسی:
روانخوانی درس اول از همه ی دانش آموزان پرسیده شد و املای کلمات مهم نیمه دوم درس سه بار نوشته شد. املای پا تخته در کلاس انجام شد. صفحه ی ۷ و شعر حفظی صفحه ی ۹ تدریس شد.
تکلیف:
شعر فوق در منزل حفظ شود. با واژه های ” پاکیزه، پاکیزه ای ــــ خانه، خانه ای ــــ کوه، کوهی ــــــ راه، راهی ” جمله سازی کنید.
نگارش:
باقیمانده صفحه ۱۷ از کتاب نگارش انجام شد. صفحه های ۱۸ و ۱۹ تدریس شدند.
تکلیف:
سوال ۱ صفحه ی ۱۸ انجام شود. پنج واژه که بدون نقطه باشند و پنج واژه که یک نقطه داشته باشند و پنج واژه که دو نقطه داشته باشند را از متن درس پیدا کنید و در دفتر مشق، بنویسید. صفحه ی ۲۰ کتاب انجام شود.
ریاضی:
شمارش چند تا چند تا از کتاب ریاضی تدریس شد و سپس صفحه های ۱۳ و ۱۴ در کلاس تمرین شدند.
تکلیف:
فقط سوال ۵ صفحه ی ۱۵ (رنگ آمیزی کنید) انجام شود.
علوم:
سوالات مهم فصل دوم پرسش و تمرین شد. درس سوم تدریس شد و سوالات مهم مربوطه تمرین و تکرار شد.

شاد، پیروز و پیشرو باشید
مریم مرادی