تکلیف هفتگی دوم دبستان ۷ اکتبر

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۷ اکتبر
فارسى:
واژه سازى صفحه ٧ تدريس شد.
املاى كلاسى از نيمه ى درس اول گفته شد.
تكليف:

روان خوانى درس اول تمرين شود و املاى نيمه دوم اين درس در منزل نوشته شود.
نگارش:
نگارش كلمات مهم نيمه اول درس در كلاس تمرين شد،صفحه هاى ١٥ و ١٦ در كلاس انجام شد.
تكليف:

از صفحات ١٦ و ١٧ فقط سوال ١ و ٢ در منزل كامل شود.
رياضى:
جمع و تفريق و ساعت كامل و مانده تدريس شد، صفحات ١٠ و١١ در كلاس كامل شد.
تكليف:

صفحات ٨ و ١٢ در منزل انجام شود.
*دو برگه كپى شده بعنوان تكليف منزل با پوشه مشكى به دانش آموزان داده شد كه براى شنبه انجام شود.
علوم:
درس٢:هواى سالم و آب سالم تدريس شد.
سوالات مهم اين درس و درس اول با دانش آموزان كار شد.
*سوالات مهم همه فصل هاى علوم بصورت فايل آماده شد در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

پیروز و پاینده باشید.
مریم مرادی