تکلیف هفتگی دوم دبستان ۳۰ سپتامبر

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۳۰ سپتامبر
فارسی:
تدریس و روان خوانی درس اول بصورت کامل انجام شد و کلماتی از درس که ارزش املایی داشتند مشخص شد.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس تمرین شود. املای کلمات و جملات مهم تمرین شود. صفحه ی ۶ در منزل انجام شود. حداقل با ۸ کلمه از درس جمله سازی شود
نگارش:
صفحه های ۹، ۱۰ و ۱۱ که مروری بر سال گذشته بود، در کلاس انجام شد.
تکلیف:
صفحه ی ۱۲ در منزل انجام شود.
ریاضی:
تا پایان صفحه ی ۵ کتاب که مروری بر سال گذشته بود، در کلاس تمرین شد.
تکلیف:
ساعت عقربه دار صفحه ی ۴ در منزل تمرین شود. صفحه های ۶ و ۷ کامل شوند.
علوم:
فصل اول ” زنگ علم ” صفحه های ۱۲ تا ۱۵ تدریس شد.
تکلیف:
دانش آموز در محیط آزاد، صداهایی را که می شنود روی برگه ای نوشته و آن را بر صفحه ی ۱۵ کتاب بچسباند.

پیروز و پاینده باشید
مریم مرادی