تکلیف هفتگی دوم ابتدایی هفته ی اول ۲۳ سپتامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی هفته ی اول ۲۳ سپتامبر
فارسی:
برای مرور پایه قبل، از دانش آموزان خواسته شد اسم خود را روی تابلو بنویسند و دیگر همکلاسان آن را بخوانند. برای ارزشیابی و مرور و توان خوانداری، ابتدا از کلمات ساده تر و سپس با کمی چالش روخوانی تمرین شد. صفحه های ۲ و ۴ کتاب فارسی و تدریس شدند. لطفا صفحه ی ۴ در منزل تمرین روخوانی شود. همچنین جهت یاد آوری و بکارگیری ذهن دانش آموزان کلماتی از نام حیوانات مختلف، ورزش های گوناگون و رنگ های متنوع گفته شد که دانش آموزان یادداشت کردند.
تکلیف:
لطفاً اسم اعضاء خانواده و دوستان و آشنایان خود را تا جایی که می توانید بنویسید.
ریاضی:
اشکال هندسی در محیط کلاس مشخص و اضلاع آنها شمارش شد.
علوم:
از دانش آموزان خواسته شد برای هفته ی آینده ویژگی فصل های مختلف و نشانه ی هر فصل را به دلخواه خود با نوشته و نقاشی توضیح دهند.

سلامت، شاد و پیروز باشید.