تکلیف پایه دوم مجتمع آموزشی سینا هفته ی پنجم تابستان

تکلیف پایه دوم مجتمع آموزشی سینا هفته ی پنجم تابستان

روخوانی از متن ارسالی زیر ” خرس کوچولو ۱” و ارسال به آموزگار.

خرس کوچولو

با هر یک از واژه های زیر یک جمله بسازید.
( علی، معذرت، شمع، شروع )

پیروز و پایدار و سلامت باشید.