تکلیف پایه دوم مجتمع آموزشی سینا هفته ی چهارم تابستان

تکلیف پایه دوم مجتمع آموزشی سینا هفته ی چهارم تابستان
برای شنبه ۱ ماه جولای ۲۰۲۳
۱ـ روخوانی از متن ارسالی

PDF روباه و خروس


۲ـ ضبط صدای دانش آموز و ارسال به آموزگار
۳ـ جواب پرسش زیر:
پرسش: اگر شما جای خروس بودید، آیا به حرف های روباه گوش می دادید و به آن عمل می کردید؟ چرا؟
۴ـ املاء فقط ۵ سطر از متن داده شده.

سلامت، شاد و پیروز باشید.