برنامه ی تابستانی پایه دوم مجتمع آموزشی سینا


تکلیف هفته ی سوم ۲۴ ماه جون:
۱) روخوانی از متن ارسالی ( یـ ی) و ارسال صدای خواندن برای معلم

متن روخوانی ( یـ ی)
۲) جواب پرسش بعد از درس:
آیا شما قایق سواری روی آب دریاچه را بیشتر دوست دارید یا اِسکیت روی یخ را؟
چرا یکی را بیشتر از دیگری دوست دارید؟
۳) سه سطر املاء از همین متن.

پیروز، شاد و سلامت باشید