برنامه ی تابستانی پایه دوم مجتمع آموزشی سینا

تکلیف هفته ی دوم ۱۲ ماه جون

تکالیف زیر لطفا تا روز جمعه ۱۶ ماه جون ارسال شوند.

۱) روخوانی از قسمت دوم صفحه های ۲ و ۳ ” حسنی و نی سحر آمیز ” و ارسال صدا به آموزگار

۲) جواب به پرسش

دوست داری چه کاری در این تابستان انجام دهی؟

۳) املاء از متن ارسالی

 

مدرسه ها تعطیل شد. مادرم برای روزهای من برنامه ای تنظیم کرد که اسمش را برنامه ی تابستان گذاشتیم. در این برنامه قرار شد که من روزی یک ساعت در کارهای خانه به مادرم و یک ساعت هم در کارهای اطراف منزل به پدرم کمک کنم.

روزی یک ساعت درس فارسی  یک ساعت هم درس انگلیسی بخوانم. با این برنامه، صبح ها پس از خوردن صبحانه، نیم ساعت ورزش می کنم. سپس در کارهای آشپزخانه، مثل ظرف شویی و یا پاک کردن سبزی به مادرم کمک می کنم و یا حتی با پختن بعضی از غذاها آشنا می شوم. برای کمک به پدرم، عصرها در باغچه منزل مان علف ها را از زمین باغچه در می آورم و گلها و چمن را آب میدهم.

روزهای دوشنبه بعد از ناهار یک ساعت فارسی می خوانم. روزهای چهارشنبه بعد از ناهار یک ساعت انگلیسی میخوانم. روزهای یکشنبه با پدر و مادرم به پارک می رویم و بازی میکنم.

من برنامه ای را که مادرم برای تابستان نوشته دوست دارم.

 

 

پیروز و شاد و سلامت باشید