تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۶ می

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۶ می
اولیاء گرامی، امتحانات شفاهی پایه ی دوم شامل قرآن، روخوانی فارسی و علوم در طی سه هفته ی ماه می به صورت داوطلبانه از دانش آموزانی که اعلام آمادگی می کنند گرفته خواهد شد. آخرین مهلت برای امتحانات شفاهی ۲۷ ماه می بعد از امتحان نگارش و املاء خواهد بود. برای امتحان قرآن، حفظ حمد و سوره است. امتحان علوم، از سوال و جواب هایی که در اختیارتان می گذاریم خواهد بود. امتحان روخوانی فارسی، روخوانی و درک واژه ها از همه ی کتاب فارسی خواهد بود.
فارسی:
روخوانی دروس گذشته انجام شد. طرز نوشتن و تلفظ (ای ) و (ی ) تمرین شد. املاء کلاسی برگزار شد.
تکلیف:
روخوانی و درک واژه ها از همه کتاب و آمادگی برای امتحان شفاهی. املاء منزل ۴ عدد در چهار شب مختلف، و هر کدام ماکزیمم پنج سطر. خواندن و ضبط صدا از درس روباه و خروس.

سوال و جواب علوم برای امتحان شفاهی

سوالات_علوم_دوم_ابتدایی_نوبت_دوم

سلامت، شاد و پیروز باشید.