تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۹ اپریل

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۹ اپریل
فارسی:
جهت دوره، روخوانی از صفحه ی ۷۶ تا صفحه ی ۱۰۷ انجام شد. املاء کلاسی برگزار و تصحیح شد. تمرین خط و درست نویسی انجام شد.
تکلیف:
روخوانی از درس هفتم صفحه ی ۵۰، تا پایان صفحه ی ۶۹ ، برای تمرین و آمادگی امتحان شفاهی انجام دهید. سپس روخوانی درس بلبل و مورچه صفحه ی ۱۱۱ را انجام دهید و از روخوانی درس بلبل و مورچه صدای خود را ضبط کرده و به تلگرام شخصی دبیر کلاس بفرستید.
دو املاء از صفحات فوق، در دو روز متفاوت، هر املاء ۵ سطر بنویسید. چنانچه در املاء کلاسی و یا املاء منزل واژه را درست ننوشته اید، صحیح آن را دوبار بنویسید.
از کتاب نگارش صفحه ی ۹۹ شماره های ۲، ۳ و ۴ و صفحه ی ۱۰۰ شماره های ۱، ۲ و ۳ را انجام دهید.
ریاضی:
تا پایین صفحه ی ۱۱۱ حل و کار شد.
تکلیف:
الگویابی پایین صفحه ی ۱۱۱ و صفحه ی ۱۱۲ کامل حل شوند.

شاد، سلامت و پیروز باشید.