تکلیف هفتگی دوم دبستان ۲۲ اپریل

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۲۲ اپریل
فارسی:
درس هفدهم ” مثل دانشمندان” تدریس شد. تمرین هایی از صفحه های ۱۰۸ و ۱۰۹ انجام شد. املاء کلاسی از درس شانزدهم برگزار شد.
تکلیف:
روخوانی از درس “مثل دانشمندان ” تمرین شود و سپس به صورت پیام صوتی به تلگرام خانم وکیل زاده(۹۹۸۱ ـ ۳۱۸ ــ ۴۱۶ ) ارسال شود. با کمک اولیاء گرامی، به عکس های اینترنتی سنجاقک، قورباغه و ملخ نگاه کنید و آنچه برایتان جذاب است را بنویسید. دو املاء هر کدام ۵ سطر در دو روز متفاوت بنویسید. از کتاب نگارش صفحه ی ۹۴ تمرین های شماره ۱ و ۴ و از صفحه ی ۹۸ تمرین های شماره ی ۱ و ۲ را انجام دهید.
ریاضی:
مرور صفحه های ۱۰۵ تا ۱۰۸ و تمرین هایی مشابه انجام شد.
تکلیف:
انجام سوال ۱ از صفحه ی ۱۰۶ و رنگ آمیزی صفحه ی ۱۰۷ انجام شود.
علوم:
فصل یازدهم ” من رشد می کنم” تدریس شد.
تکلیف:
جدول صفحه ی ۷۷ تهیه و کامل شود.
همچنین جدول صفحه ی ۸۱ را تهیه و کامل کنید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
شاد، سلامت و پیروز باشید.