تکلیف هفتگی دوم دبستان ۴ آپریل

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۴ آپریل
فارسی:
درس چهاردهم نگارش صفحه های ۸۲ و ۸۳ کامل شدند. درس پانزدهم تا پایان درس تدریس شد. تمرین ها انجام شدند. روخوانی درس تمرین شد.
تکلیف:
روخوانی درس نوروز تمرین شود. دو املاء بصورت جمله گفته شده و تصحیح شود. از کتاب نگارش صفحه های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ انجام شوند.
ریاضی:
تکالیف منزل دانش آموزان بازبینی و بررسی شد و صفحه های ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ در کلاس انجام شدند. دانش آموزان در کلاس ساعت ساختند و زمان های متفاوت را نشان دادند و تمرین کردند.
تکلیف:
تمرین صفحه ی ۱۰۲ در منزل انجام شود.
علوم:
فصل ۱۰، ” درون آشیانه ها” تدریس شد.
تکلیف:
تمرین ” گفت و گو کنید” صفحه ی ۷۳ انجام شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
شاد، پیروز و سلامت باشید.