تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱ آپریل

 

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱ آپریل
فارسی:
شعر ” با پرستوهای شاد” تدریس شد. روخوانی شعر به صورت گروهی تمرین شد. معنی شعر توضیح داده شد. قسمت اوّل درس نوروز (صفحه ی ۹۲) نیز تدریس و روخوانی درس تمرین شد. املاء کلاسی برگزار شد. از کتاب نگارش درس ۱۴ تدریس و صفحه های ۸۲ و ۸۳ انجام شدند.
تکلیف:
روخوانی شعر “با پرستو های شاد” تمرین شود. روخوانی و روانخوانی نیمه ی اوّل درس ” نوروز” (فقط صفحه ی ۹۲) تمرین شود. دو املاء متفاوت هر کدام ۴ تا ۵ سطر به صورت جمله نویسی، نوشته شود. چنانچه در املاء کلاسی، واژه ای اشتباه نوشته شده بوده است، با صحیح آن یک جمله بنویسید.
توجّه : برای دانش آموزانی که به صورت داوطلبانه شعر “با پرستو های شاد ” را حفظ کنند، جایزه در نظر گرفته خواهد شد.
ریاضی:
تکالیف دانش آموزان بررسی شد. قسمت بالای صفحه ی ۹۹ و صفحه ی ۱۰۰ در کلاس انجام شد.
تکلیف:
ده عدد سه رقمی به دلخواه بنویسید و در یک جدول مکانی، هر رقم را در قسمت ارزش مکانی خود بنویسید.

هفته ی خوشی را برای شما آرزومندیم.
شاد، سلامت و پیروز باشید.