تکالیف هفتگی دوم  ابتدایی ۴ مارچ

 

 

تکالیف هفتگی دوم  ابتدایی ۴ مارچ

فارسی :

روخوانی درس ۱۳ توسط دانش آموزان ، تمرین معنی کلمات، دیکته از درس ۱۲ و ۱۳ . داستان خوانی
تکالیف:

دو‌برگ کار برگ تکالیف خلاق
ریاضی :

از صفحه ی ۸۷ الی ۸۹ انجام شود .

گار عملی
برای هفته ی آینده همه ی دانش آموزان تحقیق در مورد یکی از جاهای دیدنی ایران دارند .