تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۵ فوریه

 

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۵ فوریه

فارسی و نگارش:
درس سیزدهم ( ایران من ) تا آخر صفحه ۸۵ تدریس و تمرین شد. درباره شهرها و آثار تاریخی ایران بحث و گفتگو شد. دیکته کلاسی گفته شد و تمرین های کتاب نگارش تا پایان صفحه ۷۵ انجام گردید. بازی اسم و فامیل برای تمرین حروف و کلمات فارسی در کلاس به صورت مسابقه برگزار شد.

تکلیف:
روخوانی درس ۱۳ تمرین و کلمات خط کشیده شده، ۳ بار نوشته شود. یک صفحه کامل دیکته از دروس ۱۲ و ۱۳ در منزل گفته شود.
هفته آینده دیکته کلاسی از درس ۱۲ و ۱۳ گفته می شود.

ریاضی:
مباحث مربوط به اندازه گیری، سانتی متر و میلی متر در کلاس تدریس و تمرین های صفحات ۸۳ تا ۸۶ انجام گردید.

تکلیف:
دروس و تمرین های تدریس شده در منزل مرور شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. سوره حمد و توحید تمرین گردید.

تکلیف:
حمد و سوره توحید در منزل تمرین گردد.

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی