تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۸ فوریه

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۸ فوریه

فارسی و نگارش:
روخوانی درس دوازدهم ( فردوسی) در کلاس تمرین و بقیه درس تا پایان صفحه ۷۷ تدریس شد. تمرین های نگارشی صفحات ۷۱ و ۷۲ در کلاس انجام شد.

تکلیف:
تمرین های درس نگارش صفحات ۷۴ و ۷۵ در منزل انجام شود و یک صفحه کامل دیکته از دروس ۹ تا ۱۲ در منزل گفته شود.
این هفته دیکته کلاسی برگزار نشد ، هفته آینده دیکته از درس ۹ تا ۱۲ گفته می شود.

ریاضی:
مباحث مربوط به اعداد (جمع و تفریق) ، دسته های ده تایی و صدتایی به صورت بازی ریاضی در کلاس انجام شد.

تکلیف:
دروس و تمرین های تدریس شده فصل پنجم ، در منزل مرور شود.

علوم:
بقیه فصل ۹ کتاب علوم تدریس شد و تمرینات آن در کلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تکلیف:
لطفا فصل ۹ کتاب علوم در منزل مرور شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. سوره حمد و توحید تمرین گردید.

تکلیف:
لطفا سوره حمد و توحید در منزل تمرین شود.

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی