تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۱ فوریه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۱ فوریه

فارسی و نگارش:
متن درس دوازدهم کتاب فارسی ( فردوسی) تدریس و به صورت مفصل درباره فردوسی، شاهنامه و مباحث مربوط به آن در کلاس صحبت شد. دو کتاب داستان در کلاس خوانده شد.

تکلیف:
روخوانی درس ۱۲ تمرین شود و کلمات خط کشیده شده هرکدام سه بار نوشته شود. هفته اینده دیکته کلاسی از درس ۹ تا ۱۲ داریم یک صفحه دیکته از دروس ۹ تا ۱۲ در منزل گفته شود. ضمنا دفتر دیکته کلاسی فراموش نشود.

ریاضی:
مباحث مربوط به اندازه گیری و مفاهیم آن از صفحات ۷۹ تا ۸۲ از فصل پنجم کتاب ریاضی تدریس شد ، و تمرین های کتاب انجام شد.

تکلیف:
دروس و تمرین های تدریس شده فصل پنجم ، در منزل تمرین شود.

هدیه های آسمان:
امتحان قران در کلاس گرفته شد و مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. سوره حمد و توحید تمرین گردید.

تکلیف:
لطفا سوره حمد و توحید در منزل تمرین شود.

نقاشی:
امتحان نقاشی پایان ترم اول در کلاس برگزار شد.

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
مجتمع آموزشی سینا- پریسا شهبازی