تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ فوریه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ فوریه

فارسی و نگارش:
امتحان بخوانیم پایان ترم یک از درس ۱ تا ۹ به صورت شفاهی گرفته شد. تمرین های نگارشی، شعرهای کتاب و روخوانی دروس ۵ تا ۱۰ در کلاس تمرین و دوره شد .

تکلیف:
یک صفحه دیکته از دروس ۶ تا ۱۰ در منزل گفته شود.

ریاضی:
مباحث مربوط به اندازه گیری و مفاهیم مربوط به آن از صفحات ۷۴ تا ۷۸ از فصل پنجم کتاب ریاضی تدریس شد ، و تمرین های کتاب انجام شد.

تکلیف:
دروس و تمرین های تدریس شده فصل پنجم ، در منزل تمرین شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. سوره حمد و توحید تمرین گردید.

تکلیف:
هفته آینده امتحان قرآن دادیم ،لطفا سوره حمد و توحید در منزل تمرین شود و یکی از آنها با انتخاب دانش آموز در کلاس پرسیده می شود.

نقاشی:
هفته آینده امتحان نقاشی پایان ترم اول در کلاس برگزار می شود، لطفا مداد رنگی فراموش نشود.

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی