تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۸ ژانویه

فارسی و نگارش:
امتحان بنویسیم پایان ترم یک از درس ۱ تا ۹ به صورت کتبی برگزار شد.درس یازدهم کتاب فارسی (درس آزاد) در کلاس تدریس و نمایش آن (چوپان دروغ گو) در کلاس توسط بچه ها اجرا شد.

تکلیف:
هفته آینده امتحان بخوانیم ( فارسی) شفاهی از درس ۱ تا پایان درس ۹، پایان ترم اول در کلاس گرفته میشود، لطفا روخوانی و شعرها در منزل تمرین شود و یک دیکته از دروس ۶ تا ۱۰ در منزل گفته شود.

ریاضی:
مباحث مربوط به صفحات ۶۹ تا ۷۲ از فصل چهارم کتاب ریاضی تدریس شد ، مفاهیم مربوط به اعداد سه رقمی در کلاس تمرین گردید و فصل چهارم به پایان رسید.

تکلیف:
دروس و تمرین های تدریس شده فصل چهارم ، در منزل تمرین شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. حمد و سوره (قل هو الله ) تمرین گردید.
تکلیف:
لطفا حمد و سوره در منزل تمرین شود

علوم:
دو صفحه اول فصل نهم کتاب علوم (دانه ها) در کلاس تدریس شد و مفاهیم مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت . نقاشی آزاد در کلاس انجام شد .

تکلیف:
لطفا فصل نهم کتاب علوم در منزل مرور شود.

 

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی