تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۱ ژانویه

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۱ ژانویه

فارسی و نگارش:
امتحان دیکته پایان ترم یک از درس ۱ تا ۹ گرفته شد.درس دهم کتاب فارسی (هنرمند) تا پایان صفحه ۶۹ تدریس شد ، و تمرین های کتاب انجام شد . بیشتر تمرین های کتاب نگارش (درس دهم) در کلاس انجام شد .

تکلیف:
کلمات خط کشیده شده درس دهم هرکدام سه بار نوشته شود. هفته آینده امتحان بنویسیم (نگارش فارسی) کتبی پایان ترم اول در کلاس گرفته میشود، لطفا در منزل تمرین شود.

ریاضی:
تمرین های صفحات ۶۷ و ۶۸ از فصل چهارم کتاب ریاضی تدریس شد و مفاهیم مربوط به اعداد سه رقمی در کلاس تمرین گردید.

تکلیف:
دروس و تمرین های تدریس شده فصل چهارم ، در منزل تمرین شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. حمد و سوره تمرین گردید.

علوم:
فصل هشتم کتاب علوم (بسازیم و لذت ببریم) در کلاس تدریس شد و مفاهیم مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت . نقاشی آزاد در کلاس انجام شد و مسابقه کلاسی برگزار شد.

تکلیف:
لطفا فصل هشتم کتاب علوم در منزل مرور شود.

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
 پیروز، شاد و سلامت باشید.
پریسا شهبازی