تکلیف هفتگی دوم ابتدایی 14 ژانویه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی 14 ژانویه

فارسی و نگارش:
درس دهم کتاب فارسی (هنرمند) تا پایان صفحه ۶۶ تدریس شد ، کلمات مهم مشخص و همچنین روخوانی درس نهم و دهم تمرین شد .تمرین های کتاب نگارش (درس دهم) صفحه ۶۵ در کلاس انجام شد .دو تا کتاب داستان برای بچه ها خوانده شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ۶۶ کتاب نگارش در منزل انجام شود.
هفته آینده امتحان پایان ترم اول درس دیکته از درس یکم تا پایان درس نهم به صورت کتبی در کلاس گرفته میشود، لطفا در منزل تمرین شود.
ریاضی:
امتحان ریاضی پایان ترم اول گرفته شد و صفحات ۶۴ تا ۶۶ از فصل چهارم کتاب ریاضی تدریس شد و مفاهیم مربوط به اعداد سه رقمی و پول در کلاس تمرین گردید.
تکلیف:
دروس و تمرین های تدریس شده فصل چهارم ، در منزل تمرین شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. حمد و سوره تمرین گردید.

علوم:
بقیه مفاهیم فصل هفتم درباره سوخت ها، نیروی باد، الودگی و منابع طبیعی کره زمین در کلاس تدریس شد و مورد بحث قرار گرفته شد.
تکلیف:
لطفا فصل هفتم در منزل مرور شود.

 

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی