تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۷ ژانویه

 

 

 

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۷ ژانویه
فارسی و نگارش:
درس نهم کتاب فارسی (زیارت) به صورت کامل تدریس شد و بیشتر تمرین های کتاب نگارش (درس نهم) در کلاس انجام شد و یک کتاب داستان برای بچه ها خوانده شد.
تکلیف:
تمرین های انجام نشده درس نهم کتاب نگارش در منزل انجام شود.
ریاضی:
صفحات ۶۱ تا ۶۳ از فصل چهارم کتاب ریاضی تدریس شد و مفاهیم مربوط به اعداد سه رقمی و پول در کلاس تمرین گردید.
تکلیف:
هفته آینده امتحان ریاضی پایان ترم اول تا آخر صفحه ۶۰ به صورت کتبی گرفته میشود، لطفا در منزل تمرین شود.

هدیه های آسمانی:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. حمد و سوره تمرین گردید.

علوم:
امتحان شفاهی پایان ترم اول علوم گرفته شد.

هفته خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
مجتمع آموزشی سینا ــ پریسا شهبازی