تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۷ دسامبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۷ دسامبر
فارسی و نگارش:
امتحان مستمر دیکته و بنویسیم (نگارش) از ۸ درس اول کتاب فارسی و نگارش گرفته شد . متن درس نهم فارسی (زیارت) در کلاس تدریس و تمرین شد‌.
تکلیف:
کلمات مشخص شده درس نهم هریک دو بار نوشته شود و یک دیکته از درس هشت و نهم در منزل گفته شود.
ریاضی:
صفحات ۵۷ تا ۶۰ از فصل چهارم کتاب ریاضی تدریس شد و مفاهیم مربوط به اعداد سه رقمی و پول در کلاس تمرین گردید.
تکلیف:
لطفا درس جدید در منزل مرور و تمرین شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. حمد و سوره تمرین گردید.

علوم:
شنبه ۷ ژانویه امتحان شفاهی علوم پایان ترم اول از ۶ فصل اول کتاب گرفته میشود. لطفا مفاهیم درس در منزل دوره و تمرین شود.

تعطیلات خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی